Отзывы о прфесиональном средстве моментальный педикюр

Отзывы о прфесиональном средстве моментальный педикюр

р/с
N

Іс-шара

Аяқталу
нысаны 

Орында-
луына
(іске асыры-
луына
жауап-
тылар)

Орындалу
мерзімі

Болжалды
шығыстар
(мың.
теңге)

Қаржы-
ландыру
көздері

1

2

3

4

5

6

7

1. Сапалы және ұтымды тамақтануға жәрдемдесу

1.

Темiр
тапшылығы
жайының
алдын алу
жөнiндегi,
ұтымды
тамақтану,
емшек сүтiмен
қоректендiру
жөніндегі
буклеттердi,
лифлеттердi,
ұтымды
тамақтану
жөнiндегi
плакатты
әзiрлеу

Басы-
лымдар
шығару,
көбейту,
өңiрлерге
жiберу

   ДСМ

2003-
2005
ж.ж.,
1 тоқсан
 

2003 ж.
- 900,0
2004 ж.
- 600,0
2005 ж.
400,0

Республи-
калық бюджет

2.

Йод тапшылығы
нәтижесiнде
бұзылулардың
және оның
Қазақстан
Республикасы
халқының
арасындағы
салдарлары-
ның алдын алу жөнiн-
дегi мате-
риалдарды
әзiрлеу

Басы-
лымдар
шығару,
көбейту,
өңiрлерге
жiберу

  ДСМ

2003 ж.,
2 тоқсан

2003 ж.-
350,0 

Респуб-
ликалық бюджет
 

3.

Баспа
бұқаралық
ақпарат
құралдары
(БАҚ) үшiн
ұтымды
тамақтану
қағидаттары
жөнiндегi
материалдар-
ды дайындау

"СӨС-тiң
өзектi
мәсе-
лелерi,
ауру-
лардың
алдын алу
және ден-
саулықты
нығайту",
"Денсау-
лық"
және т.б.
журнал-
дарында
жариялау
және
радиодан
хабарлар
беру

ДСМ
(жинақ-
тау),
МАСМ

2005 ж.,
3 тоқсан

2003 ж.
- 300,0
2005 ж.
- 100,0 

Респуб-
ликалық бюджет

4.

Емшек сүтiмен
қоректендi-
рудi
насихаттау
жөнiндегi
iс-шараларды
өткiзу

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2005 ж.,
4 тоқсан
2006-
2008
ж.ж.,
4 тоқсан

2005 ж.
- 450,0
2006 ж.
- 810,1
2007 ж.
- 976,4
2008 ж.
- 600,0

Респуб-
ликалық бюджет

2006 ж.
- 5214,6
2007 ж.
- 7129,0
2008 ж.
- 7544,0

Жергілікті
бюджеттер

5.

Қазақстан Республика-
сының құнарлы
тамақтану
мәселелерi
бойынша халқы
арасында
кеңейтiлген
зерттеу
жүргізу

Бұйрық

ДСМ 

2004 жылғы
2 тоқсан

2004 ж.
- 400,0 

Респуб-
ликалық бюджет

6.

Ұтымды
тамақтану
мәселелерi
бойынша
бастапқы
медициналық-
санитарлық
көмектiң
(БМСК)
мейiрбике-
лерi мен құнарлы
тамақтану
жөнiндегi
мектептерге
арналған
дөңгелек
үстел өткiзу

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
БҒМ,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2003- 2005 ж.ж.
1 тоқсан
2006-
2008 ж.ж.,
4 тоқсан 

2003 ж.
- 250,0
2004 ж.
- 400,0
2005 ж.
- 300,0
2006 ж.
- 250,0
2007 ж.
- 300,0
2008 ж.
- 350,0

Респуб-
ликалық
бюджет

2006 ж.
- 2537,3
2007 ж.
- 4223,1
2008 ж.
- 4264,7

Жергілікті
бюджеттер

2. Дене шынықтыру мен спортты дамыту

1.

"Дене
белсендiлiгi - денсаулық кепiлi",
"Шынығу және спорт", "Қозғалыс
белсендiлiгi" атты плакат,
буклет,
брошюралар
және
әдiстемелiк
ұсынымдар әзiрлеу

Басы-
лымдар
шығару,
көбейту,
өңiрлерге
жiберу

ДСМ
(жинақ-
тау),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2003- 2005ж.ж.,
2 тоқ-
сан
2006-
2008ж.ж.,
2-3
тоқсан 

2003 ж. - 400,0 2004 ж. - 330,0 2005 ж.
- 400,0
2006 ж.
- 810,1
2007 ж.
- 776,4
2008 ж.
- 794,6

Респуб-
ликалық бюджет

2006 ж.
- 2168,4
2007 ж.
- 2590,1
2008 ж.
- 2977,8

Жергілікті
бюджеттер

 2.

Медициналық қызметкерлер арасында
"Анам, әкем және мен - салауатты
отбасы" атты респуб-
ликалық спартакиа-
даны және велосипед
жарысын
ұйымдастыру және өткiзу

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
МАСМ,
БҒМ,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері
 

2004- 2005 ж.ж.,
2006-
2008ж.ж.,
2 тоқсан 

2003 ж.
- 400,0 2004 ж.
- 350,0 2005 ж.
- 450,0
2006 ж.
- 550,0
2007 ж. - 526,4 2008 ж.
- 717,8

Респуб-
ликалық бюджет

2006 ж.-
2951,4 2007 ж.-
3307,1 2008 ж.-
3606,6 

Жергілікті
бюджеттер

 3.

Халық арасында көпшiлiкке арналған
спорт сайыстарын ұйымдастыру және өткiзу

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
МАСМ,
БҒМ,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2006-
2008
ж.ж.,
2 тоқсан

2006 ж.-
16600,0 2007 ж.-
17596,0 2008 ж.-
18652,0

Респуб-
ликалық
бюджет

2006 ж.-
1693,7 2007 ж.-
2160,6 2008 ж.-
2483,0

Жергілікті
бюджеттер

 4.

БАҚ, веб-сайттар үшiн дене тәрбиесi
белсендiлiгi жөнiндегi материалдар-
ды әзiрлеу

БАҚ-та
жариялау

ДСМ
(жинақ-
тау),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2006-
2008ж.ж.,
тоқсан
сайын

2006 ж.-
2633,9 2007 ж.-
2927,9 2008 ж.-
3120,6

Жергілікті
бюджеттер

3. Ішкілікке және маскүнемдікке қарсы күрес

1.

Маскүнем-
дiктiң алдын
алу жөнiн-
дегi жастар
қозғалысы
көшбасшылары
үшiн үйрету
тренингiн
өткiзу

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
МАСМ,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2003ж.,
2006-
2008ж.ж.,
1 тоқ
сан

2003 ж. - 650,0 2006 ж.
- 610,1
2007 ж.
- 576,4
2008 ж.
- 200,0

Респуб-
ликалық
бюджет

2006 ж.
- 1793,3
2007 ж.
- 2166,3
2008 ж. - 2252,8

Жергілікті
бюджеттер

2.

Алкогольдi тұтыну проблема-
ларын БАҚ-та
жариялау мәселелерi бойынша
журналистер үшiн, мас-
күнемдiктiң
алдын алу бойынша мектеп-
интернат-
тардың,
балалар
үйлерiнiң
тәрбиешi-
лерi, ата-аналар
үшiн үйрету
семинарын
өткiзу

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
МАСМ,
БҒМ

2003-
2005ж.ж.,
2 тоқсан

2004 ж.
- 550,0
2005 ж.
- 800,0

Респуб-
ликалық
бюджет

3.

Маскүнем-
дiктiң және
iшкiлiктiң
алдын алу
мәселелерi
бойынша
дөңгелек
үстел өткiзу

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
БҒМ,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2003-
2005
ж.ж.,
3-тоқсан
2006-
2008 ж.ж.,
4 тоқсан

2004 ж.-
300,0 2005 ж. - 300,0 2006 ж.
- 710,1
2007 ж.
- 726,4
2008 ж.
- 300,0

Респуб-
ликалық
бюджет

2006 ж.
- 887,3
2007 ж.
- 1046,8
2008 ж.
- 1163,6

Жергілікті
бюджеттер

4.

Қазақстан
Республика-
сында
алкогольдi
тұтынуды
шектеу
мәселесi
жөнiндегi,
жастар
арасында
Салауатты
өмiр салты
(СӨС)
проблемасы
жөнiнде
кеңейтiлген
зерттеу
жүргiзу
туралы
баспасөз
конференция-
сын өткiзу

Қазақстан
Респуб-
ликасының
Үкiметiне ақпарат

ДСМ

2003-
2005
ж.ж.,
2 тоқсан
 

2003 ж.
- 200,0
2005 ж.
- 200,0

Респуб-
ликалық
бюджет

5.

Ақпараттық-
бiлiм беру
материалын:
маскүнемдiк-
тiң алдын
алу мәселелерi
бойынша
жастарға
арналған
буклет,
алкогольдiң
зияны туралы
плакат,
алкогольдiң
зияны жөнiнде
балаларға,
әйелдерге,
ата-аналарға
арналған
лифлет
әзiрлеу

Басы-
лымдар
шығару,
көбейту,
өңiрлерге
жiберу

ДСМ
(жинақ-
тау),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2003 - 2005 ж.ж. 2006-
2008
ж.ж.,
тоқсан
сайын 

2003 ж. - 500,0 2004 ж.
- 700,0
2005 ж.
- 400,0
2006 ж.
- 810,1
2007 ж.
- 776,4
2008 ж.
- 794,6

 
 
 

Респуб-
ликалық
бюджет

2006 ж.
- 1576,5
2007 ж.
- 1749,5
2008 ж.
- 1974,0

Жергілікті
бюджеттер

6.

Жастар
арасында
(4 аймақ,
Алматы, Астана
қалалары)
маскүнемдiк-
тiң алдын
алу мәселелерi
бойынша
бiлiм және
дағды деңгейiн
анықтау үшiн
кеңейтiлген
зерттеу
жүргiзу

 Бұйрық

  ДСМ

2004 жыл,
1-2
тоқсан

2004 ж.-
700,0

Респуб-
ликалық
бюджет

7.

3 айда 1 рет
БАҚ үшiн
мақалаларды
басуға
материалдар
дайындау

"СӨС-тiң
өзектi
мәсе-
лелерi,
ауру-
лардың
алдын алу
және ден-
саулықты
нығайту",
"Денсау-
лық"
және т.б.
журнал-
дарында
жариялау
және
радиодан
хабарлар
беру

ДСМ
(жинақ-
тау),
МАСМ,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2003-
2005ж.ж.,
2006 -
2008ж.ж.,
тоқсан
сайын

2003 ж.
- 250,0
2004 ж.
- 547,0
2005 ж.
- 200,0
2006 ж.
- 610,1
2007 ж.
- 546,4
2008 ж.
- 544,6

Респуб-
ликалық
бюджет

2006 ж.
- 816,4
2007 ж.
- 929,7
2008 ж.
- 1097,3

Жергілікті
бюджеттер

8.

Кәмелетке
толмаған-
дарға
алкоголь
iшiмдiктерiн
сату жөнiндегi
алкогольге
қарсы
заңнаманы
сақтау
бойынша
рейдтер
ұйымдастыру
және өткiзу

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
ІІМ,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2006-
2008
ж.ж.,
4 тоқсан

2006 ж.
- 550,0
2007 ж.
- 600,0
2008 ж.
- 750,0

Респуб-
ликалық
бюджет

2006 ж.
- 578,6
2007 ж.
- 635,7
2008 ж.
- 686,0

Жергілікті
бюджеттер

9.

Маскүнемдiк-
тiң алдын
алу жөнiн-
дегi жобаны
үйлестiру-
шiлер,
педагогтар
мен психо-
логтар үшiн үйрету тренингiн
өткiзу 

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
БҒМ

2006-
2008
ж.ж.,
2 тоқсан

2006 ж.
- 650,0
2007 ж.
- 700,0
2008 ж.
- 700,0

Респуб-
ликалық
бюджет

4. Темекі және темекі бұйымдарын тұтынуды қысқарту

1.

Ерiктi ниет
бiлдiрушi-
лерге арнал-
ған үйрету
тренингiн өткiзу. Жастар
арасында темекi шегудiң алдын алу
мәселелерi туралы кеңейтiлген
зерттеулер өткiзу

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
МАСМ

2003,
2004
ж.ж.,
1 тоқсан

2003 ж.
- 308,0
2004 ж.
- 500,0

Респуб-
ликалық
бюджет

2.

Темекi шегу
проблема-
ларын БАҚ-та
жариялау
мәселелерi
бойынша
журналистер
үшiн, мектеп-
интернаттар-
дың, балалар
үйлерiнiң
тәрбиешi-
лерi,
ата-аналар
үшiн үйрету
семинарын
өткiзу

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
МАСМ

2003-
2005
ж.ж.,
2 тоқсан

2003 ж.
- 350,0
2004 ж.
- 700,0
2005 ж.
- 850,0

Респуб-
ликалық
бюджет

3.

Темекi шегудi
шектеу және
алдын алу
туралы Заң,
"Темекiнi
таста да
жеңiп ал"
халықаралық
науқаны
туралы, темекi
шегудiң
алдын алу
туралы жастар
арасында
өткiзiлген
кеңейтiлген
зерттеулер
бойынша
баспасөз
конференция-
сын дайындау

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
МАСМ, БҒМ,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2003-
2005
ж.ж.,
2 тоқсан
2006-
2008
ж.ж.,
2 тоқсан

2003 ж.
- 100,0
2004 ж.
- 150,0
2005 ж.
- 200,0
2006 ж.
- 610,1
2008 ж.
- 544,6

Респуб-
ликалық
бюджет

2006 ж.
- 1355,7
2007 ж.
- 1500,8
2008 ж.
- 1786,6

    

Жергілікті
бюджеттер

4.

Ақпараттық-
бiлiм беру
материалда-
рын: жастарға
арналған
темекi шегудiң зияны
және темекi
шегуден бас
тартуға көмек туралы буклет,
Дүниежүзiлiк
темекi
шегумен
күрес күнiне
плакат,
листовка,
темекi
шегудiң
зияны туралы
балаларға,
әйелдерге
арналған
лифлет
әзiрлеу және
шығару 

Басы-
лымдар
шығару,
көбейту,
өңiрлерге
жiберу

ДСМ
(жинақ-
тау),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2003-
2005
ж.ж.,
1-3
тоқсан
2006-
2008
ж.ж.,
2-3
тоқсан

2003 ж.
- 350,0
2004 ж.
- 700,0
2005 ж.
- 500,0
2006 ж.
- 710,1
2007 ж.
- 676,4
2008 ж.
- 300,0

Респуб-
ликалық
бюджет

2006 ж.
- 2509,4
2007 ж.
- 2635,1 2008 ж.
- 2841,5

Жергілікті
бюджеттер

5.

3 айда 1 рет
БАҚ үшiн
мақалаларды
басуға
материалдар
дайындау

"СӨС-тiң
өзектi
мәсе-
лелерi,
ауру-
лардың
алдын алу
және ден-
саулықты
нығайту",
"Денсау-
лық"
және т.б.
журнал-
дарында
жариялау

ДСМ
(жинақ-
тау),
МАСМ,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2003-
2005
ж.ж.,
2006-
2008
ж.ж.,
тоқсан
сайын 

2003 ж.
- 350,0
2004 ж.
- 400,0
2005 ж.
- 300,0
2006 ж.
- 610,1
2007 ж.
- 576,4
2008 ж.
- 594,6

Респуб-
ликалық
бюджет

2006 ж.
- 1083,2
2007 ж.
- 1229,2
2008 ж.
- 1322,9

Жергілікті
бюджеттер

6.

"Темекiнi
таста да
жеңiп ал-2004",
"Темекiнi таста да жеңiп ал - 2006 және
2008" халықаралық науқанын
ұйымдастыру және өткiзу

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
БҒМ, МАСМ,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2004
жыл,
2-3
тоқсан
2006-
2008
ж.ж.,
2 тоқсан

2004 ж. - 300,0 2006 ж.
- 710,1
2008 ж.
- 644,6

Респуб-
ликалық
бюджет

2006 ж.
- 3338,9
2007 ж.
- 3183,3 2008 ж.
- 3758,2

Жергілікті
бюджеттер

7.

Дүниежүзiлiк темекi
шегумен күрес
күнiн ұйымдастыру
және өткiзу

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
БҒМ,
МАСМ,
Еңбек-
мині,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2003,
2005 ж.ж.
31 мамыр
2006-
2008
ж.ж.,
2 тоқсан

2003 ж.-
350,0 2005 ж.-
400,0 2006 ж.-
710,1 2007 ж.- 676,4 2008 ж.- 694,6

Респуб-
ликалық
бюджет

2006 ж.-
2943,5 2007 ж.-
3066,1 2008 ж.-
3363,3

Жергілікті
бюджет

8.

Қазақстан
Республика-
сының
аймақтарында
"Темекiнi
таста да
жеңiп ал"
конкурсын
өткiзу

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2003,
2005ж.ж.,
4 тоқсан,
2007 жыл,
4 тоқсан

2003 ж.-
300,0 2005 ж.-
300,0 2007 ж.-
726,4

Респуб-
ликалық
бюджет

2006 ж.-
1518,8 2007 ж.-
2314,0 2008 ж.-
1596,5

Жергілікті
бюджеттер

9.

Темекi шегу мәселелерiне арналған
Дөңгелек үстел өткiзу 

Қазақстан
Респуб-
ликасының
Үкіметіне
ақпарат

ДСМ
(жинақ-
тау),
БҒМ

2004,
2005
ж.ж.,
1 тоқсан,
2006,
2008
ж.ж.,
2 тоқсан

2004 ж.-
220,0 2005 ж.-
100,0 2006 ж.-
610,1 2007 ж.-
576,4
2008 ж.-
544,6

Респуб-
ликалық
бюджет

5. Есірткілерді қолдануды қысқартуға көмектесу

1.

Есiрткiлердi тұтынуды төмендету
мәселелерi
бойынша ерiктi ниет
бiлдiрушiлер-мен, оқытушы
психологтар-
мен тренинг
өткiзу

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
БҒМ

2003,
2004
ж.ж.
1 тоқсан

2003 ж.-
200,0
2004 ж.-
350,0

Респуб-
ликалық
бюджет

2.

Ата-аналарға
арналған
үйрету
семинарын
өткiзу (Денсаулықты
нығайтуға
көмектесетiн
мектептер)  

Бұйрық

ДСМ (жинақ-
тау),
БҒМ

2003-
2005
ж.ж.,
1 тоқсан

2003 ж.-
308,0
2004 ж.-
350,0
2005 ж.-
422,0

Респуб-
ликалық
бюджет

3.

Ақпараттық-
бiлiм беру
материалын:
есiрткi
заттарды
қолданудың
зияны туралы
буклет,
плакат,
стикер шығару, ата-
аналар үшiн психикалық белсендi
заттарды қолданудың бiрiншi белгiлерi
туралы сенiм телефондары
және нарко-
логиялық орталықтар-
дың мекен-
жайы көрсе-
тiлген
жаднамалар
басып шығару

Басы-
лымдар
шығару,
көбейту,
өңiрлерге
жiберу

ДСМ
(жинақ-
тау),
БҒМ,
МАСМ,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2003-
2005
ж.ж.,
2006-
2008
ж.ж.,
2-3
тоқсан

2003 ж.-
300,0 2004 ж.-
500,0 2005 ж.-
450,0 2006 ж.- 810,1 2007 ж.- 776,4
2008 ж.-
794,6

Респуб-
ликалық
бюджет

2006 ж.-
2931,2
2007 ж.-
3162,9
2008 ж.-
3621,2

Жергілікті
бюджеттер

4.

"Нашақор-
лыққа қарсы және есiрт-
кiлердiң
заңсыз
айналымына
қарсы күрестiң
халықаралық
күнiн" өткiзу

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
ІІМ,
МАСМ,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2003- 2005 ж.ж.
26 мау
сым,
2006-
2008 ж.ж.
26 маусым

2003 ж.-
200,0 2004 ж.-
300,0 2005 ж.-
343,0 2006 ж.- 549,9 2007 ж.- 776,4
2008 ж.-
794,6

Респуб-
ликалық
бюджет

2006 ж.- 2288,0 2007 ж.- 2570,1
2008 ж.-
2982,3

Жергілікті
бюджет

5.

Нашақорлық-
тың алдын алуды
насихаттау айлығын белсендi түрде өткiзу

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2003 жыл,
2006-
2008
ж.ж.,
2 тоқсан

2003 ж.-
200,0
2006 ж.-
200,0
2007 ж.-
676,4
2008 ж.-
300,0

Респуб-
ликалық
бюджет

2006 ж.-
2254,6
2007 ж.-
2425,5
2008 ж.-
2727,8
 

Жергілікті
бюджеттер

6.

Психолог-
тарды,
әлеуметтiк
сала қызмет-
керлерiн,
сынып жетек-
шiлерiн,
тәрбие жұмысы
жөнiндегi
меңгерушi-
лердi, мектеп
дәрiгерлерiн
тарта отырып
Дөңгелек
үстел өткiзу

Бұйрық

ДСМ (жинақ-
тау), БҒМ, МАСМ

2003,
2004
ж.ж.,
3 тоқсан

2003 ж.
- 150,0
2004 ж.
- 250,0

Респуб-
ликалық
бюджет

7.

Жасөспiрiм-
нiң әлеумет-
тік мәртебе-
сiн айқындау
үшiн жасөс-
пiрiмдер арасында
кеңейтiлген зерттеулер өткiзу

Бұйрық

ДСМ

2003 ж.,
1, 2, 3
тоқсан

2003 ж.
- 200,0

Респуб-
ликалық
бюджет

8.

"Жастар зиянды заттарды қолдануға
қарсы" атты Форумды ұйымдастыру
және өткiзу

Бұйрық

ДСМ (жинақ-
тау),
МАСМ,
БҒМ,
Еңбек-
мині

2003,
2005
ж.ж.,
2 тоқсан

2003 ж.-
200,0
2005 ж.-
500,0

Респуб-
ликалық
бюджет

9.

Нашақорлық мәселелерi бойынша
баспасөз конферен-
циясын өткiзу,
баспа
бұқаралық
ақпараттық
құралдары
(БАҚ) үшiн
мақалаларды
басуға
материалдар
дайындау

Бұйрық,
"СӨС-тiң
өзектi
мәсе-
лелерi,
ауру-
лардың
алдын алу
және ден-
саулықты
нығайту",
"Денсау-
лық"
және т.б.
журнал-
дарында
жариялау
 

ДСМ
(жинақ-
тау),
МАСМ,
БҒМ,
Еңбек-
мині,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2003-
2005
ж.ж.
4 тоқсан,
2006 -
2008
ж.ж.,
2-3
тоқсан

2003 ж.-
150,0 2004 ж.-
150,0 2005 ж. - 200,0 2006 ж.-
200,0 2007 ж.-
200,0 2008 ж.-
250,0

Респуб-
ликалық
бюджет

2006 ж.-
1101,3 2007 ж.-
1251,4 2008 ж.-
1390,8

Жергілікті бюджеттер

6. Ұрпақты болу денсаулығын сақтауға, қауіпсіз жыныстық
мінез-құлыққа және жыныстық жолдармен берілетін аурулардың
және АҚТҚ/ЖҚТБ-ның алдын алуға жәрдем ету

1.

Жыныстық
жолмен
берiлетiн
жұқпалы аурулардың
(ЖЖБЖ),
АҚТҚ/ЖҚТБ-
ның алдын алу жөнiн-
дегi инъек-
циялық
есiрткiлердi қолдану-
шылар,
коммерциялық секстiң
ерiктi ниет
бiлдiрушi
қызметкер-
лерi үшiн, мектеп-
интернат,
балалар
үйлерiнiң
оқушылары
үшiн "Теңге
тең" қағидаты
бойынша үйрету
тренингiн
өткiзу

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
БҒМ,
ІІМ,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2003,
2005
ж.ж.,
1-2
тоқсан
2006 -
2008
ж.ж.,
1 тоқсан  

2003 ж.
- 300,0
2005 ж.
- 300,0
2006 ж.
- 200,0
2007 ж.
- 676,4
2008 ж.
- 694,6

Респуб-
ликалық
бюджет

2006 ж.-
2032,1
2007 ж.-
2264,6
2008 ж.-
2705,3

Жергілікті бюджеттер

2.

Қауiпсiз жыныстық мiнез-құлық-
ты қалыптас-
тыру пробле-
малары
бойынша
Дөңгелек
үстел өткiзу

Бұйрық

ДСМ (жинақ-
тау),
ІІМ,
БҒМ,
МАСМ

2004,
2005
ж.ж.,
1 тоқсан

2004 ж.-
250,0
2005 ж.-
170,0

Респуб-
ликалық
бюджет

3.

Педагогтар, тәрбиешiлер үшiн жыныс-
тық жолмен берiлетiн жұқпалардың (ЖЖБА),
АҚТҚ/ЖҚТБ-
ның алдын алу жөнiн-
дегi үйрету
семинарын
өткiзу

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
БҒМ,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2003-
2005
ж.ж.
2006-
2008
ж.ж.,
2 тоқсан

2003 ж.-
100,0
2004 ж.-
250,0
2005 ж. - 400,0

Респуб-
ликалық
бюджет

2006 ж.-
816,0
2007 ж.-
1099,4
2008 ж.-
1530,9

Жергілікті
бюджеттер

4.

ЖЖБЖ, АҚТҚ/
ЖҚТБ-ның мәселелерi
бойынша
баспасөз
конферен-
циясын
өткiзу

Бұйрық  

ДСМ
(жинақ-
тау),
МАСМ,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2003-
2005
ж.ж.
2006-
2008
ж.ж.,
3 тоқсан

2003 ж.-
100,0
2004 ж.-
250,0
2005 ж.-
200,0
2006 ж.-
200,0
2007 ж.-
200,0
2008 ж.-
676,4

Респуб-
ликалық
бюджет

2006 ж.-
1205,7
2007 ж.-
1392,4
2008 ж.-
1999,1

Жергілікті
бюджеттер

5.

Ақпараттық-
бiлiм беру
материал-
дарын: ЖЖБЖ,
АҚТҚ/ЖҚТБ-
ның алдын алу мәселе-
лерi бойынша
буклеттер,
Дүниежүзiлiк
ЖҚТБ-мен
күрес күнiне
арналған
плакат,
листовкалар,
ЖЖБЖ,
АҚТҚ/ЖҚТБ-
ның алдын алу мәселе-
лерi жөнiн-
дегi бейне-
ролик, брошюралар,
үйрету материал-
дарын әзiр-
леу және
басып шығару

Басы-
лымдар
шығару,
көбейту,
әлеу-
меттік
бейнеро-
ликтің
Қазақстан
Респуб-
ликасының
теледидар
арналары
бойынша
әлеу-
меттік
бейне-
роликтің
прокатын
көбейту

ДСМ
(жинақ-
тау),
МАСМ,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2003-
2005
ж.ж.,
2 тоқсан,
2006-
2008
ж.ж.,
4 тоқсан

2003 ж.-
400,0
2004 ж.-
400,0
2005 ж.-
580,0
2006 ж.-
450,0
2007 ж.-
926,4
2008 ж.-
944,6

Респуб-
ликалық
бюджет

2006 ж.-
1082,0 2007 ж.-
1434,6 2008 ж.-
1496,8

Жергілікті
бюджеттер

6.

Халықтың осал топта-
рының жыныс-
тық мiнез-
құлқын зерттеу
жөнiндегi
әлеуметтiк
зерттеу
өткiзу

Бұйрық

ДСМ  

2004 жыл,
2-3- тоқсан,
2007 ж.
2-3-
тоқсаны

2004 ж.-
250,0
2007 ж.-
726,4

Респуб-
ликалық
бюджет

7.

3 айда 1 рет
басылымдық
БАҚ-на
мақалалар
үшiн
материалдар
дайындау

"СӨС-тiң
өзектi
мәсе-
лелерi,
ауру-
лардың
алдын алу
және ден-
саулықты
нығайту",
"Денсау-
лық"
және т.б.
журнал-
дарында
жариялау
 

ДСМ
(жинақ-
тау),
МАСМ,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2003-
2005
ж.ж.
2006-
2008
ж.ж.,
тоқсан
сайын

2003 ж. - 100,0
2004 ж. - 150,0
2005 ж. - 140,0
2006 ж.-
100,0
2007 ж.-
150,0
2008 ж.-
200,0

Респуб-
ликалық
бюджет

2006 ж.-
487,4
2007 ж.-
717,8
2008 ж.-
756,7

Жергілікті
бюджеттер

8.

Дүниежүзiлiк
ЖҚТБ-мен
(жүре қалып-
тасқан иммунитет
тапшылығы
белгiсi)
күрес күнiн
және соған
арналған
айлықты
ұйымдастыру
және өткiзу

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
БҒМ,
МАСМ,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2003-
2005
ж.ж.
2006-
2008
ж.ж.
желтоқсан

2003 ж.-
100,0
2004 ж.-
150,0
2005 ж.-
200,0
2006 ж.-
610,1
2007 ж.-
576,4
2008 ж.-
594,6

Респуб-
ликалық
бюджет

2006 ж.-
1307,0
2007 ж.-
1533,4
2008 ж.-
1661,0

Жергілікті
бюджеттер

  

Ұрпақты болу
денсаулығын
қорғау

  

  

  

  

  

9.

Жасөспiрiм
қыздардың
ұрпақты болу
денсаулығы
мәселелерi
бойынша
әдiстемелiк
басшылық
әзiрлеу

Басы-
лымдар
шығару,
көбейту,
өңiрлерге
жiберу

ДСМ

2005 жыл,
1-2
тоқсан,
2007 жыл,
3-4
тоқсан

2005 ж.-
100,0
2007 ж.-
150,0

Респуб-
ликалық
бюджет

10.

Дүниежүзiлiк
отбасы күнiн
өткiзу

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
МАСМ,
ҚСТА,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2003-
2005
ж.ж.
2006-
2008
ж.ж.,
15 мамыр

2003 ж.-
100,0
2004 ж.-
150,0
2005 ж.-
200,0
2006 ж.-
610,0
2007 ж.-
300,0
2008 ж.
- 200,0

Респуб-
ликалық
бюджет

2006 ж.-
3732,5
2007 ж.-
4067,2
2008 ж.-
4545,2

Жергілікті
бюджеттер

11.

 

  

Халықаралық
балаларды
қорғау күнiн
өткiзу

Бұйрық

  

ДСМ
(жинақ-
тау),
МАСМ,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

 

  

2003 -
2005 ж.ж.
2006 -
2008 ж.ж.
1 маусым

 

  

2003 ж.-
100,0
2004 ж.-
150,0
2005 ж.-
220,0
2006 ж.-
660,1
2007 ж.-
350,0
2008 ж.-
250,0

Респуб-
ликалық
бюджет

2006 ж. -
3313,6
2007 ж.-
3510,2
2008 ж. -
3594,1

Жергілікті
бюджеттер

12.

Бала туу
жасындағы
әйелдердiң
ұрпақты болу
денсаулығын
сақтау
жөнiндегi
бiлiм
деңгейiн
анықтау
бойынша
кеңейтiлген
зерттеу
жүргiзу және
алынған
мәлiметтердi
өңдеу

Бұйрық

ДСМ

2003,
2004 ж.ж.,
1-2
тоқсан

2003 ж.-
100,0
2004 ж.-
250,0

Респуб-
ликалық
бюджет

13.

Ұрпақты болу
денсаулығы
проблемалары
бойынша
мектептердiң
тәрбие жұмысы
жөнiндегi
меңгерушi-
лерi,
журналистер,
ерiктi ниет
бiлдiрушiлер
үшін
семинарлар
өткiзу

Бұйрық

  

ДСМ
(жинақ-
тау),
БҒМ,
МАСМ,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2003-
2005
ж.ж., 2
тоқсан,
2006-
2008
ж.ж., 3
тоқсан

2003 ж.-
200,0
2004 ж.-
250,0
2005 ж.-
370,0
2006 ж.-
300,0
2007 ж.-
350,0
2008 ж.-
400,0

Респуб-
ликалық
бюджет

2006 ж.-
967,5
2007 ж.-
1108,0
2008 ж.-
1180,1

Жергілікті
бюджеттер

14.

"Ұрпақты
болу денсау-
лығы" бағдар-
ламасын
iске асыру
мониторингiн
әзiрлеу және
енгiзу

Бұйрық

ДСМ

2004 ж.,
4 тоқсан

2004 жыл,
150,0

Республи-
калық
бюджет

15.

  

"Дені сау
әйел - дені
сау қоғам"
атты дөңгелек
үстел дайындау және өткізу

Бұйрық

  

ДСМ
(жинақ-
тау),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

  

2003 жыл,
1 тоқсан,
2006-
2008
ж.ж.,
2 тоқсан

2003 ж.-
100,0
2006 ж.-
100,0
2007 ж.-
150,0
2008 ж.-
200,0

Республи-
калық
бюджет

2006 ж. - 839,9
2007 ж.-
915,9
2008 ж.-
947,2

Жергілікті
бюджеттер

16.

Контрацеп-
цияны, ұрпақ
жаңғырту
денсаулығын
сақтау
жөнiндегi
плакаттар,
буклеттер,
листовкалар
әзiрлеу

Басы-
лымдар
шығару,
көбейту,
өңiрлерге
жiберу

ДСМ
(жинақ-
тау),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2003-
2005 ж.ж.
2006-
2008
ж.ж.,
тоқсан
сайын

2003 ж.-
200,0
2004 ж.-
150,0
2005 ж.-
350,0
2006 ж.-
560,1
2007 ж.-
300,0
2008 ж.-
350,0

Республи-
калық
бюджет

2006 ж.-
1991,7
2007 ж.-
2300,1
2008 ж.-
2407,6

Жергілікті бюджеттер

17.

Оқушылар
арасында
ұрпақты болу
денсаулығын
сақтау
мәселелерi
жөнiндегi
конкурс
өткiзу  

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
БҒМ

2005 жыл, 3-4
тоқсан

2005 ж.-
220,0

Республи-
калық
бюджет

18.

Ұрпақты болу денсаулығын
сақтау
жөнiндегi
мақала шығару
үшiн материал
дайындау

"Аста-
налық
білім",
"Ден-
саулық",
"СӨСҚ-дың
өзекті
мәселе-
лері"
журнал-
дарына
ақпарат
 
 

ДСМ
(жинақ-
тау),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2003 -
2005ж.ж.,
2006 -
2008
ж.ж.,
тоқсан
сайын

2003 ж.-
100,0
2004 ж.-
150,0
2005 ж.-
100,0
2006 ж.-
100,0
2007 ж.-
150,0
2008 ж.-
200,0

Республи-
калық
бюджет
 

2006 ж.-
1004,6
2007 ж.-
1142,3
2008 ж.-
1157,0

Жергілікті бюджеттер

19.

Дүниежүзiлiк
денсаулық
сақтау (ДДҰ)
жобасы
үйлестiрушi-
лерiне
арналған
оқыту семинарын
өткiзу

Бұйрық

ДСМ

2006-
2008
ж.ж.,
1 тоқсан

2006 ж.-
350,0
2007 ж.-
350,0
2008 ж.-
350,0

Республи-
калық
бюджет

7. Вирустық гепатитттерге, өткір ішек жұқпаларына, туберкулезге шалдығуды төмендету және алдын алу

1.

Қазақстан
Республи-
касының
облыстарын-
дағы, Алматы,
Астана
қалаларын-
дағы вирустық
гепатит-
тердiң, өткiр ішек жұқпала-
рының және
туберкулез-
дiң алдын алу жөнiн-
дегi өңiрлiк
кешендi
бағдарлама-
ларын енгiзу
және алынған
мәлiметтер-
дiң негiзiн-
де бағдарла-
маларға
түзетулер
енгiзу

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2003 -
2005
ж.ж.,
2-3
тоқсан,
2006 -
2008
ж.ж.,
1-4
тоқсан

2003 ж.-
50,0 2004 ж.-
350,0
2005 ж.-
400,0
2006 ж.-
300,0
2007 ж.-
350,0
2008 ж.-
400,0

Республи-
калық
бюджет

2006 ж.-
2945,9
2007 ж.-
3341,7
2008 ж.-
3905,3

Жергілікті бюджеттер

2.

Дүниежүзiлiк
туберкулез-
бен күрес күнiн өткiзу

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2003 -
2005 ж.ж.
24 наурыз
2006-
2008 ж.ж.
24 наурыз

2003 ж.-
100,0
2004 ж.-
250,0
2005 ж.-
400,0
2006 ж.-
300,0
2007 ж.-
350,0
2008 ж.-
400,0

Республи-
калық
бюджет

2006 ж.-
2936,8
2007 ж.-
3315,9
2008 ж.-
3600,0

Жергілікті
бюджеттер

3.

Туберкулез
проблемалары
бойынша
баспасөз
конферен-
циясын өткiзу

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
МАСМ

2003 жыл,
1 тоқсан

2003 ж.-
100,0

Республи-
калық
бюджет

4.

Туберкулез
проблемалары
бойынша
жасөспiрiм-
дермен жұмыс
iстейтiн
мамандар үшiн
әдiстемелiк
ұсыныстар
дайындау

Басы-
лымдар
шығару,
көбейту,
өңiрлерге
жiберу

ДСМ

2003,
2004 ж.ж.,
4 тоқсан
2006 ж.ж.
4 тоқсан

2003 ж.-
100,0
2004 ж.-
100,0
 

Республи-
калық
бюджет

5.

Туберкулез
проблемала-
рын БАҚ-да
жариялау
жөнiнде
журналистер
үшiн, жұқпалы
аурулардың
алдын алу
жөнiнде
мектеп
медбикелер
үшiн семинар
өткiзу

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
МАСМ

2003,
2004
ж.ж.,
2 тоқсан

2003 ж.-
200,0
2004 ж.-
200,0

Республи-
калық
бюджет

6.

Жұқпалы
аурулардың
алдын алу
жөнінде
жаднамалар,
плакаттар, парақшалар,
буклеттер, бейнеролик-
тер дайындау

Басы-
лымдар
шығару,
көбейту,
өңiрлерге
жiберу

ДСМ
(жинақ-
тау),
МАСМ,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері
 

2003 -
2005
ж.ж.,
2-3
тоқсан,
2006 -
2008
ж.ж.,
1-2
тоқсан

2003 ж.-
500,0
2004 ж.-
750,0
2005 ж.-
600,0
2006 ж.-
500,0
2007 ж.-
550,0
2008 ж.-
600,0

Республи-
калық
бюджет

2006 ж.
- 3371,6
2007 ж.
- 3730,7
2008 ж.
-4182,3

Жергілікті бюджеттер

7.

Туберкулез-
дiң, вирустық
гепатиттер-
дiң, өткiр
iшек жұқпалы
ауруларының
алдын алу
проблемалары
жөнiндегi
мақалалар үшiн
материалдар
дайындау 

"СӨС-тiң
өзектi
мәсе-
лелерi,
ауру-
лардың
алдын алу
және ден-
саулықты
нығайту",
"Денсау-
лық"
және т.б.
журнал-
дарында
жариялау
 

ДСМ
(жинақ-
тау),
МАСМ,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2003 -
2005 ж.ж.
2006 -
2008
ж.ж.,
тоқсан
сайын

2003 ж.-
200,0
2004 ж.-
200,0
2005 ж.-
200,0
2006 ж.-
200,0
2007 ж.-
250,0
2008 ж.-
300,0

Республи-
калық бюджет

2006 ж.-
1508,6
2007 ж.-
1547,2
2008 ж.-
1706,9

Жергілікті бюджеттер

8.

Туберкулез-
дiң алдын
алу айлығын,
өткiр iшек
жұқпалы
ауруларының
алдын алу
мәселелерi
бойынша
мектеп
мұғалiмдерi
арасында
Республика-
лық диктант
конкурсын
өткiзу

Бұйрық
 

ДСМ
(жинақ-
тау),
БҒМ,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2003,
2004
ж.ж.,
2006-
2008
ж.ж.,
1 тоқсан

2003 ж.-
200,0
2004 ж.-
200,0

Республи-
калық
бюджет

2006 ж.-
2894,0
2007 ж.-
3065,0
2008 ж.-
3456 2

Жергілікті бюджеттер

9.

Вирустық
гепаттиттер
мен өткiр
iшек жұқпалы
ауруларының
алдын алудың
онкүндiгiн
(айлығын)
өткiзу

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2004-
2005 ж.ж.
2006-
2008 ж.ж.
2-3
тоқсан

2004 ж.-
150,0
2005 ж.-
450,0
2006 ж.-
350,0
2007 ж.-
400,0
2008 ж.-
450,0

Республи-
калық
бюджет

2006 ж.-
3382,5
2007 ж.-
3582,6
2008 ж.-
3817,4

Жергілікті бюджеттер

10.

Жұқпалы
аурулардың
алдын алу
бойынша дөңгелек үстелдер өткiзу 

Бұйрық

ДСМ

2003-
2005 ж.ж.,
3 тоқсан

2003 ж.-
100,0
2004 ж.-
150,0
2005 ж.-
200,0

Республи-
калық
бюджет

11.

Халықтың жұқпалы аурулардың алдын алу
жөнiндегi
бiлiм
деңгейiн
анықтау үшiн
кеңейтiлген
зерттеулер
өткiзу

Бұйрық

ДСМ

2003,
2004
ж.ж.,
2-3
тоқсан

2003 ж.-
100,0
2004 ж.-
150,0

Республи-
калық
бюджет

12.

Туберкулез-
дiң алдын алу айлығын,
туберкулез-
дiң алдын алу мәселе-
лерi бойынша
журналистер
арасында
республика-
лық конкурс
өткiзу 

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
МАСМ

2006-
2008
ж.ж.,
1 тоқсан

2006 ж.-
200,0
2007 ж.-
250,0
2008 ж.-
300,0

Республи-
калық
бюджет

8. Денсаулық және қоршаған орта

  

Дүниежүзiлiк денсаулық сақтау
ұйымының "Салауатты қалалар"
жобасы

  

  

  

  

  

1.

Жобаны
үйлестiру-
шiлер үшiн
үйрету
семинар-
тренингiн
өткiзу  

ДСМ бұйрығы

ДСМ

2003-
2005
ж.ж.,
4 тоқсан,
2006-
2008
ж.ж.,
2-3
тоқсан

2003 ж.-
150,0
2004 ж.-
200,0
2005 ж.-
600,0
2006 ж. -
500,0
2007 ж.-
550,0
2008 ж.-
600,0

Республи-
калық
бюджет

2.

"Салауатты қалалар"
әдiстемелiк
ұсыныстар
мен плакатын
әзiрлеу

Басы-
лымдар
шығару,
көбейту,
өңiрлерге
жiберу

ДСМ

2003 жыл,
3 тоқсан

2003 ж.-
300,0

Республи-
калық
бюджет

3.

Қоршаған орта
жағдайының
адамның
денсаулығына
әсерi
мәселелерi
жөнiнде қала
тұрғындарына
сұрау салу
өткiзу

Бұйрық

ДСМ

2004 жыл,
3-4
тоқсан

2004 ж.-
150,0

Республи-
калық
бюджет

4.

  

БАҚ басылым-
дарында
жылына 2 рет
жариялау
үшiн
"Салауатты қалалар"
жобасының барысы туралы мақалаларға
материалдар дайындау

"СӨС-тiң
өзектi
мәсе-
лелерi,
ауру-
лардың
алдын алу
және ден-
саулықты
нығайту",
"Денсау-
лық"
және т.б.
журнал-
дарында
жариялау

ДСМ
(жинақ-
тау),
МАСМ,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2004,
2005
ж.ж.,
2006-
2008
ж.ж.,
2, 4
тоқсаны 

2004 ж.-
150,0
2005 ж.-
200,0
2006 ж.-
150,0
2007 ж.-
200,0
2008 ж.-
250,0

Республи-
калық
бюджет

2006 ж.-
915,0
2007 ж.-
996,0
2008 ж.-
1265,0

Жергілікті
бюджеттер

  

Дүниежүзiлiк
денсаулық
сақтау
ұйымының
"Салауатты
жұмыс
орындары"
жобасы

  

  

  

  

  

5.

  

ДДҰ жобасы-
ның "Салауа-
тты жұмыс
орындары"
жүйесiн
кеңейту

Бұйрық

  

ДСМ
(жинақ-
тау),
Еңбек-
мині,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

  

2003-
2005 ж.ж.
3-4
тоқсан,
2006-
2008 ж.ж.
1-4
тоқсан

2003 ж.-
200,0
2004 ж.-
200,0
2005 ж.-
350,0
2006 ж.-
300,0
2007 ж.-
250,0
2008 ж.-
300,0

Республи-
калық
бюджет

2006 ж.-
1708,9
2007 ж.-
2042,3
2008 ж.-
2221,8

Жергілікті
бюджеттер

6.

Жобаны үйлес-
тiрушiлер
үшiн кәсiп-
орындарда
үйрету
семинар-
тренингiн
өткiзу

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
Еңбек-
мині

2003 -
2005 ж.ж.
1 тоқсан,
2006 -
2008 ж.ж.
2-3
тоқсан

2003 ж.-
150,0
2004 ж. -
200,0
2005 ж.-
650,0
2006 ж.-
500,0
2007 ж. -
500,0
2008 ж.-
500,0

Республи-
калық
бюджет

7.

  

ДДҰ-ның
"Салауатты
жұмыс
орындары"
жобасы
бойынша
плакаттар,
буклеттер
әзiрлеу және
шығару

Басы-
лымдар
шығару,
көбейту,
өңiрлерге
жiберу

ДСМ
(жинақ-
тау),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

  

2003 -
2005 ж.ж.
3 тоқсан,
2006-
2008 ж.ж.
2-3
тоқсан 

2003 ж.-
150,0
2004 ж.-
400,0
2005 ж.-
370,0
2006 ж. -
500,0
2007 ж.-
500,0
2008 ж.-
500,0

Республи-
калық
бюджет

2006 ж.-
1607,0
2007 ж.-
1918,9
2008 ж.-
2092,4

Жергілікті
бюджеттер

8.

"Салауатты
жұмыс
орындары"
жобасы
бойынша
әдiстемелiк
ұсыныстар
әзiрлеу,
өндiрiс
орындарында жұмысшылар-
дың денсау-
лығын және қауiпсiз
еңбегiн
қорғауды
басқарудың
стандарттық
әдiстемелiк
негiздерiн
әзiрлеу

Басы-
лымдар
шығару,
көбейту,
өңiрлерге
жiберу 

ДСМ
(жинақ-
тау),
Еңбек-
мині,
ҚОҚМ

2003,
2005 ж.ж.
2-3
тоқсан

2003 ж.-
300,0
2005 ж.-
370,0

Республи-
калық
бюджет

9.

ДДҰ-ның
"Салауатты жұмыс орындары"
жобасының барысы туралы
жылына 2 рет
БАҚ-та
жариялау үшiн
материалдар
дайындау

"СӨС-тiң
өзектi
мәсе-
лелерi,
ауру-
лардың
алдын алу
және ден-
саулықты
нығайту",
"Денсау-
лық"
және т.б.
журнал-
дарында
жариялау

ДСМ
(жинақ-
тау),
МАСМ

2003-
2005 ж.ж.
1, 3
тоқсан
2006 -
2008 ж.ж.
2, 4
тоқсан

2003 ж.-
150,0
2004 ж.-
220,0
2005 ж.-
100,0
2006 ж.-
150,0
2007 ж.-
200,0
2008 ж.-
200,0

Республи-
калық
бюджет

10.
 

Оқушы
жастарды
экологиялық-
гигиеналық
проблемалары
бойынша оқыту
бағдарла-
масын және жоспарын
әзiрлеу

Әдісте-
мелік
нұсқау-
лықтар,
басып
шығару,
көбейту

ДСМ
(жинақ-
тау),
БҒМ

2003,
2005 ж.ж.
4 тоқсан

2003 ж.-
150,0
2005 ж.-
225,0

Респуб-
ликалық бюджет

11.

Қоршаған орта
объектiле-
рiнiң
денсаулыққа
қатысты
жағдай туралы
деректер
банкiнiң
құрылымын
әзiрлеу,
Қазақстан
Республикасы
халқының
денсаулығына
ықпал етушi
факторлар
туралы
материалдар
жинау және
кеңейту

Бұйрық

ДСМ

2003-
2005 ж.ж.
3-4
тоқсан

2003 ж.-
150,0
2004 ж.-
250,0
2005 ж.-
500,0

Республи-
калық
бюджет

12.

Мұнай
өндiретін
аудандардағы
қоршаған
ортаның
әсерiн зерт-
теу бойынша ғылыми шолу дайындау

Басып
шығару,
БАҚ-қа
ақпарат
беру

ДСМ

2003 ж.
4 тоқсан

2003 ж.-
150,0

Республи-
калық
бюджет

13.

Стандарттан-
дырылған
тәсiл бойынша
жұмыс орын-
дарында
қауiпсiз
басқару
туралы
дөңгелек
үстел өткiзу

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
Еңбек-
мині

2004 жыл,
2 тоқсан

2004 ж.-
200,0

Республи-
калық
бюджет

14.

Мектептегi
экологиялық-
гигиеналық
мәселелер
бойынша
семинар
өткiзу

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
БҒМ

2004 жыл,
2 тоқсан

2004 ж.-
250,0

Республи-
калық
бюджет

9. Салауатты өмір салтын қалыптастыру үшін құқықтық ортаны
қамтамасыз ету

1.

Қазақстан
Республикасы
халқының
салауатты
өмiр салтын
ынталандыру
мәселелерi
туралы
әрекеттегi
Заңнамалық
базаны
жетiлдiру
бойынша
дөңгелек
стол өткiзу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

ДСМ
(жинақ-
тау),
БҒМ,
МАСМ

2003 жыл,
3 тоқсан

2003 ж.-
136,0

Республи-
калық
бюджет

10. Салауатты өмір салтын қалыптастыру саласындағы ақпараттың, коммуникациялардың және білім берудің ролі

1.

  

Салауатты
өмiр салтының
аспектiлерiн
жариялайтын
журналистер
үшiн үйрету
семинар-
ларын,
баспасөз
конференция-
ларын өткiзу

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
МАСМ

2003-
2005 ж.ж.
2-4-тоқ
сан
2006-
2008 ж.ж.
2-4
тоқсаны

2003 ж.-
270,0
2004 ж.-
300,0
2005 ж.-
300,0
2006 ж.-
300,0
2007 ж.-
300,0
2008 ж.-
300,0

Республи-
калық
бюджет

2.

  

Салауатты
өмiр салты
жөнiнде
ақпарат
дайындау

"СӨС-тiң
өзектi
мәсе-
лелерi,
ауру-
лардың
алдын алу
және ден-
саулықты
нығайту",
"Денсау-
лық"
және т.б.
журнал-
дарында
жариялау

ДСМ
(жинақ-
тау),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

  

2003-
2005 ж.ж.
2006 -
2008 ж.ж.
тоқсан
сайын  

2003 ж.-
180,0
2004 ж. -
220,0
2005 ж.-
370,0
2006 ж.-
150,0
2007 ж.-
150,0
2008 ж.-
150,0

Республи-
калық
бюджет

2006 ж. -
2992,9
2007 ж.-
4993,6
2008 ж.-
5535,9

Жергілікті
бюджеттер

3.

  

"Денсаулық
фестивалi"
кең ауқымды
акциясын
өткiзу

Бұйрық

  

ДСМ
(жинақ-
тау),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2003 -
2005 ж.ж.
2006 -
2008 ж.ж.
3 тоқсан

2003 ж.-
180,0
2004 ж.-
250,0
2005 ж.-
370,0
2006 ж.-
760,1
2007 ж.-
300,0
2008 ж.-
350,0

Республи-
калық бюджет

2006 ж.-
7441,2
2007 ж.-
8302,1
2008 ж.-
8895,5

Жергілікті
бюджеттер

4.

  

"Денсаулық
жолы" медицина
қызметкер-
лерi
салауатты
өмiр салты
үшiн акциясын
өткiзу

Бұйрық

  

ДСМ
(жинақ-
тау),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

  

2003 -
2005 ж.ж.
2006 -
2008 ж.ж.
3 тоқсан

  

2003 ж. -
180,0
2004 ж.-
250,0
2005 ж. -
370,0
2006 ж.-
760,1
2007 ж.-
300,0
2008 ж.-
350,0

Республи-
калық
бюджет

2006 ж.-
6734,0
2007 ж.-
7099,4
2008 ж.-
7468,2

Жергілікті
бюджеттер

5.

Көрнекi және
ақпараттық-
оқыту
материал-
дарын әзiрлеу және
басып шығару
жөнiнде
салауатты
өмiр салты
(СӨС) қызме-
тiнiң
мамандарына
арналған
үйрету
семинарларын
өткiзу

Бұйрық

ДСМ

2003-
2005
ж.ж.
2-3
тоқсан
2006 -
2008 ж.ж.
4 тоқсан

2003 ж.-
380,0
2004 ж.-
300,0
2005 ж.-
500,0
2006 ж.-
250,0
2007 ж.-
300,0
2008 ж.-
350,0

Республи-
калық
бюджет

6.

  

Осы заманға
сай ақпарат-
тық техника-
ны (интер-
нет, элек-
тронды байланыс,
мультимедия-
лық аппара-
тура және басқа) пайдалану

Бұйрық

  

ДСМ
(жинақ-
тау),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

  

2003 -
2005 ж.ж.
2006-
2008 ж.ж.
тоқсан
сайын

2003 ж.-
180,0
2004 ж.-
250,0
2005 ж.-
300,0
2006 ж.-
400,0
2007 ж.-
450,0
2008 ж.-
500,0

Республи-
калық
бюджет

2006 ж. -
3899,8
2007 ж.-
5312,5
2008 ж.-
5418,1

Жергілікті
бюджеттер

7.

Салауатты
өмiр салтын
қалыптастыру
проблемасы
ұлттық
орталығы
дайындаған
салауатты
өмiр салты
жөнiндегi
Веб-сайттар-
ды қолдау

Бұйрық

ДСМ

2003-
2005 ж.ж.
2006-
2008 ж.ж.
тоқсан
сайын

2003 ж.-
430,0
2004 ж.-
350,0
2005 ж.-
750,0
2006 ж.-
200,0
2007 ж.-
250,0
2008 ж.-
300,0

Республи-
калық
бюджет

8.

Медициналық
қызметкерлер
үшiн әдiсте-
мелiк мате-
риалдар дайындау және ақпара-
ттық-оқыту
материалдар
қаталогтарын
жаңарту

Бұйрық

ДСМ

2006-
2008 ж.ж.
тоқсан
сайын

2006 ж.-
150,0
2007 ж.-
150,0
2008 ж.-
150,0

Республи-
калық
бюджет

9.

  

Дүниежүзiлiк
денсаулық
күнiн
ұйымдастыру
және өткiзу

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2006-
2008 ж.ж.
2 тоқсан

2006 ж.-
450,0
2007 ж.-
450,0
2008 ж.-
450,0

Республи-
калық
бюджет

2006 ж. -
4654,0
2007 ж.-
5193,6
2008 ж.-
5633,7

Жергілікті
бюджеттер

10.

Салауатты өмiр салты
саласында
ақпараттық-
насихаттау
жұмысын
жүргiзу

Салауатты
өмір
салтын
наси-
хаттау
бойынша
БАҚ-да
мате-
риалдар
тарату

ДСМ
(жинақ-
тау),
МАСМ

2006-
2008 ж.ж.
тоқсан
сайын

2006 ж.-
27520,0
2007 ж.-
27520,0
2008 ж.-
27520,0

Республи-
калық
бюджет

11. Салауатты өмір салтын қалыптастырудағы білімнің ролін
күшейту

  

Дүниежүзiлiк
денсаулық
сақтау
ұйымының
"Денсаулықты
нығайтуға
ықпал ететiн
мектептер"
жобасы

  

  

  

  

  

1.

  

ДДҰ-ның
"Денсаулықты
нығайтуға
ықпал ететiн
мектептер"
жобасының
жүйесiн
кеңейту

Бұйрық

  

ДСМ
(жинақ-
тау),
БҒМ,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

  

2003 -
2005 ж.ж.
2006-
2008 ж.ж.
тоқсан
сайын

  

2003 ж.-
300,0
2004 ж.-
390,0
2005 ж.-
350,0
2006 ж.-
250,0
2007 ж.-
250,0
2008 ж.-
250,0

Республи-
калық
бюджет

2006 ж.-
3741,7
2007 ж.-
3827,8
2008 ж.-
3883,9

Жергілікті
бюджеттер

2.

Жобаның
аймақтық
үйлестiру-
шiлерi үшiн
үйрету
семинар-
тренингiн
өткiзу

Бұйрық

ДСМ

2003 -
2005 ж.ж.
3 тоқсан
2006 -
2008 ж.ж.
2 тоқсан

2003 ж. -
300,0
2004 ж.-
450,0
2005 ж.-
550,0
2006 ж.-
350,0
2007 ж.-
350,0
2008 ж.-
350,0

Республи-
калық
бюджет

3.

ДДҰ-ның
"Денсаулықты
нығайтуға
ықпал ететiн
мектептер"
жобасын
іске асыру
тәжірибесі-
нің әдісте-
мелік ұсыныстарын
әзірлеу

Басы-
лымдар
шығару,
көбейту,
өңiрлерге
жiберу

ДСМ

2005 ж.
3 тоқсан

2005 ж.-
225,0

Республи-
калық
бюджет

4.

"Денсаулықты
нығайтуға
ықпал ететiн
мектептер"
ДДҰ-ның
жобасы
бойынша плакат
әзірлеу

Басы-
лымдар
шығару,
көбейту,
өңiрлерге
жiберу

ДСМ

2003 ж.
1 тоқсан

2003 ж.-
300,0

Республи-
калық
бюджет

5.

"Денсаулықты
нығайтуға
ықпал ететiн
мектептер"
ДДҰ-ның
жобасы
бойынша
БАҚ-ның
басылымда-
рында жылына
2 рет
жарияланатын
мақалалар
үшiн
материалдар
әзiрлеу

"СӨС-тiң
өзектi
мәсе-
лелерi,
ауру-
лардың
алдын алу
және ден-
саулықты
нығайту",
"Денсау-
лық"
және т.б.
журнал-
дарында
жариялау
 

ДСМ
(жинақ-
тау),
МАСМ,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2003-
2005 ж.ж.
2, 4
тоқсан
2006 -
2008 ж.ж.
1, 4
тоқсан

2003 ж.-
150,0
2004 ж.-
350,0
2005 ж.-
100,0
2006 ж.-
100,0
2007 ж.-
150,0
2008 ж.-
200,0. 

Республи-
калық
бюджет

2006 ж.-
1111,1
2007 ж.-
1241,5
2008 ж.-
1181,0

Жергілікті
бюджеттер

  

Дүниежүзiлiк денсаулық сақтау
ұйымының "Салауатты
универ-
ситеттер"
жобасы

  

  

  

  

  

6.

ДДҰ-ның
"Салауатты универси-
теттер"
жобасының
Ұлттық
жүйесiн құру

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
БҒМ

2003 -
2005 ж.ж.
2006 -
2008 ж.ж.
тоқсан
сайын

2003 ж.-
300,0
2004 ж.-
350,0
2005 ж.-
300,0
2006 ж.-
460,1
2007 ж.-
250,0
2008 ж.-
300,0

Республи-
калық
бюджет

7.

Жобаның
аймақтық
үйлестi-
рушiлерi,
облыс
басқарма-
ларының
өкiлдерi
(бiлiм
департамент-
терi) үшiн
үйрету
семинарын
өткiзу

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
БҒМ

2003 -
2005 ж.ж.
2006-
2008 ж.ж.
3 тоқсан

2003 ж.-
300,0
2004 ж.-
350,0
2005 ж.-
700,0
2006 ж.-
500,0
2007 ж.-
550,0
2008 ж.-
400,0

Республи-
калық
бюджет

8.

Оқушылар контингентi арасында
салауатты өмiр салтын қалыптастыру
(СӨСҚ) мәселелерi бойынша бiлiм және
дағдылар деңгейiн бiлу үшiн әлеуметтiк
зерттеу өткiзу

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
БҒМ

2003,
2004 ж.ж.
3 тоқсан

2003 ж.-
300,0
2004 ж.-
300,0

Республи-
калық
бюджет

9.

ДДҰ-ның "Салауатты университет-
тер" жобасы
бойынша
БАҚ-ның
басылымда-
рында жылына
2 рет
жарияланатын
мақалалар
үшiн
материалдар
әзiрлеу

"СӨС-тiң
өзектi
мәсе-
лелерi,
ауру-
лардың
алдын алу
және ден-
саулықты
нығайту",
"Денсау-
лық"
және т.б.
журнал-
дарында
жариялау

ДСМ
(жинақ-
тау),
МАСМ,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2003 жыл,
1, 3
тоқсан,
2006 -
2008 ж.ж.
3 тоқсан

2003 ж.-
150,0
2006 ж.-
150,0
2008 ж.-
200,0

Республи-
калық
бюджет
 

2006 ж.- 810,0
2007 ж.-
1202,3
2008 ж.-
1153,9

Жергілікті
бюджеттер

10.

Үзiлiссiз бiлiм беру жүйесiнде салауатты
өмiр салты жөнiндегi оқыту бағдар-
ламаларының
мониторингi,
Валеологияны
үзiлiссiз
бiлiм беру
жүйесiне
енгiзу

Бұйрық
 

ДСМ,
БҒМ
 

2003,
2004 ж.ж.
2 тоқсан

2003 ж. -
150,0
2004 ж.-
300,0

Республи-
калық
бюджет

11.

Валеологияны оқыту
жүйесiнiң ғылыми
негiзiн кәзiргi заманға сай жетiлдiру,
салауатты өмiр салты бойынша
бағдарла-
маларды
талдау және
қайта қарау 

 Бұйрық 

ДСМ (жинақ-
тау),
БҒМ
 

2003,
2005 ж.ж.
тоқсан
сайын 

2003 ж.-
300,0
2005 ж.-
100,0

Республи-
калық
бюджет

12.

ДДҰ-ның "Салауатты универси-
теттер"
жобасын
жүзеге асыру
тәжiрибесi
жөнiнде
әдiстемелiк
ұсыныстар
әзiрлеу

Басы-
лымдар
шығару,
көбейту,
өңiрлерге
жiберу

ДСМ (жинақ-
тау),
БҒМ

2005 жыл
3 тоқсан

2005 ж.-
150,0

Республи-
калық
бюджет

13.

Үзiлiссiз
бiлiм беру
жүйесiнде
салауатты
өмiр салты туралы оқыту
бағдарлама-
ларының
дөңгелек
столын өткiзу 

ҚР
Үкіметіне
ақпарат

ДСМ
(жинақ-
тау),
БҒМ

2004 жыл
1 тоқсан

2004 ж.-
400, 0

Республи-
калық
бюджет

14.

Оқыту бағдар-
ламалары
бойынша
"Оқушылар
денсаулығын
сақтауды
нығайтудағы
ведомствалық
және сектор-
аралық байланыс-
тарды дамыту" атты
дөңгелек стол өткiзу

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
ІІМ,
БҒМ
 

2006 ж.
3 тоқсан
2007 -
2008 ж.ж.
1-2
тоқсан

2006 ж.-
250,0
2007 ж. -
250,0
2008 ж.-
250,0

Республи-
калық
бюджет

15.

Мектеп медицинасы
үшiн оқу-
әдiстемелiк
жинақты
дайындау
және шығару

Оқу-әдіс-
темелік
жинақты
басып
шығару

ДСМ
(жинақ-
тау),
БҒМ

2006 ж.
3 тоқсан 

2006 ж.-
450,0
 

Республи-
калық
бюджет

16.

Мектеп
медицинасы
қызметiн
құруға кiрiсу

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2006 - 2008 ж.ж.
3-4
тоқсан

2006 ж.-
3073,4
2007 ж.-
1706,3
2008 ж.-
2394,8

Жергілікті
бюджеттер

17.

Мектеп
медицинасы
қызметi үшiн
мамандар
дайындаудың
каскадтық
әдiсiн
iске асыру
(семинарлар,
тренингтер)

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2006-
2008 ж.ж.
2 тоқсан

2006 ж. -
250,0
2007 ж.-
250,0
2008 ж.-
250,0

Республи-
калық
бюджет

2006 ж.-
2875,8
2007 ж.-
2950,2
2008 ж.-
3155,1

Жергілікті
бюджеттер

18.

Ведомства-
аралық
республика-
лық "Бiлiм
жүйесiндегi
денсаулық
сақтау техно-
логиялары"
конференция-
сын өткiзу

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
БҒМ

2008 жыл,
4 тоқсан

2008 ж.-
150,0

Республи-
калық
бюджет

19.

"Мектеп қауымдасты-
ғындағы
мектеп
медицинасы
бағдарлама-
сын жүзеге асыру қоры-
тындылары"
атты респуб-
ликалық
ведомство-
аралық
баспасөз
конференция-
сын өткiзу

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
БҒМ

2008 жыл,
4 тоқсан

2008 ж.-
200,0

Респуб-
ликалық
бюджет

20.

"Денсаулық
және өмiр
дағдылары"
ықпалдастық
бағдарлама-
сын әзiрлеу

Бағ-
дарламаны
басып
шығару

ДСМ (жинақ-
тау), БҒМ

2006 - 2008 ж.ж.
4 тоқсан

2006 ж.
- 320,0 2007 ж. - 320,0 2008 ж.
- 320,0

Респуб-
ликалық
бюджет

12. Салауатты өмір салтын қалыптастырудағы қолданбалы зерттеулер

1.

Халықтың
түрлi бөлiгiн
"П.Ивановтың
"Детка" жүйесi
бойынша
сауықтырудың
әдiстерiн енгiзу
жөнiндегi
ғылыми-
зерттеу
жұмысын олардың тиiмдiлiгiн
бағалай отырып жалғастыру

Бұйрық

ДСМ

2004,
2005,
2006 ж.ж.
тоқсан
сайын

009 "Ден-
саулық
сақтау
саласын-
дағы
қолдан-
балы
ғылыми
зерт-
теулер"
бағдар-
ламасы
бойынша
қаражат-
тардың
шегінде
2004 ж.-
3000,0
2005 ж.-
3000,0
2006 ж.-
4277,0

Респуб-
ликалық
бюджет

2.

Қазақстанның
ауыл
тұрғындары
арасында
салауатты өмiр салтын
қалыптас-
тырудың жаңа
технология-
ларын әзiрлеу,
ғылыми
негiздеу
және енгiзу

Бұйрық

ДСМ

2004,
2005,
2006 ж.ж.
тоқсан
сайын

009 "Ден-
саулық
сақтау
саласын-
дағы
қолдан-
балы
ғылыми
зерт-
теулер"
бағдар-
ламасы
бойынша
қаражат-
тардың
шегінде
2004 ж. -
7693,0
2005 ж.-
7688,0
2006 ж.-
10441,0

Респуб-
ликалық
бюджет

3.

"Денсаулық
сақтау
жүйесiндегi
реформаларды тереңдету жағдайында
Қазақстанда салауатты өмiр салтын
қалыптастыру ресiмiнiң мониторингiн
және басқаруды
жетiлдiрудiң ғылыми
негiздерi" атты ғылыми-
зерттеу
жұмысын
(ҒЗЖ) орындау

Бұйрық

ДСМ

2003 жыл,
тоқсан
сайын

009 "Ден-
саулық
сақтау
саласын-
дағы
қолдан-
балы
ғылыми
зерт-
теулер"
бағдар-
ламасы
бойынша
қаражат-
тардың
шегінде
2003 ж. -
6667,5

Респуб-
ликалық
бюджет

4.

"П.Ивановтың
"Детка"
әдiсiнiң,
басқа табиғи
факторлардың
ғылыми
негiздерi
және оларды
ҚР халқын
сауықтыру
үшiн пайдалану"
атты ғылыми-
зерттеу
жұмысын
орындау

Бұйрық 

ДСМ

2003 жыл,
тоқсан
сайын

009 "Ден-
саулық
сақтау
саласын-
дағы
қолдан-
балы
ғылыми
зерт-
теулер"
бағдар-
ламасы
бойынша
қаражат-
тардың
шегінде
2003 ж.-
3985,5

Респуб-
ликалық
бюджет

5.

"Денсаулық сақтау саласының бастапқы
буынында аурулардың алдын алудың
және СӨСҚ басқару мен ұйымдасты-
руды жетiлдiру"
атты ғылыми-
зерттеу
жұмысын
орындау

Бұйрық

ДСМ

2007 -
2009 ж.ж.
тоқсан
сайын

009 "Ден-
саулық
сақтау
саласын-
дағы
қолдан-
балы
ғылыми
зерт-
теулер"
бағдар-
ламасы
бойынша
қаражат-
тардың
шегінде
2007 ж.-
17072,0
2008 ж. -
18096,0

Респуб-
ликалық
бюджет

13. Алғашқы медициналық-санитарлық көмек шеңберінде салауатты өмір салтын қалыптастыру

1.

Аудандық денсаулықты нығайту
орталықта-
рының (ДНО)
қызметкер-
лерi үшiн оқыту семинарын өткiзу

Бұйрық

ДСМ

2003 ж.
2 тоқсан

2003 ж.-
150,0

Республи-
калық
бюджет

2. 

Денсаулықты нығайту
орталығының
қызметi нәтижелiгi-
нiң өлшем-
дерiн әзiрлеу, таралу желiсiн және олардың
қызметінің
мониторингін
кеңейту

Бұйрық

ДСМ

2003 -
2005 ж.ж.
2 тоқсан 

2003 ж.-
150,0
2004 ж.-
250,0
2005 ж.-
400,0

Республи-
калық
бюджет

3.

Облыстық
денсаулық
сақтау
басқармала-
рының
(департа-
менттерi)
өкiлдерi үшiн
созылмалы
жұқпалы емес
факторлық алдын алу мониторингi
мәселелерi бойынша семинар өткiзу

Бұйрық

ДСМ

2003,
2004 ж.ж.
2006-
2008 ж.ж.
2 тоқсан

2003 ж.-
150,0
2004 ж.-
250,0
2006 ж.-
150,0
2007 ж.-
150,0
2008 ж.-
150,0

Республи-
калық
бюджет

4.

Салауатты өмiр салтын қалыптастыру
бойынша АМСК денгейiндегі алдын алу
кафедрасының негізiнде мамандарды
дайындау

Бұйрық

ДСМ

2003-
2005 ж.ж.
2006-
2008 ж.ж.
тоқсан
сайын 

2003 ж.-
150,0
2004 ж.-
109,0
2005 ж.-
350,0
2006 ж.-
250,0
2007 ж.-
250,0
2008 ж.-
250,0

Республи-
калық
бюджет

5.

Халықпен жұмысты осы заманға сай
әдiстеме бойынша жүргiзудiң
ұсыныстарын әзiрлеу

Басы-
лымдар
шығару,
көбейту,
өңiрлерге
жiберу

ДСМ
(жинақ-
тау),
МАСМ
 

2003,
2004 ж.ж.
1-2
тоқсан
 

2003 ж.-
150,0
2004 ж.-
250,0

Республи-
калық
бюджет

6.

Халыкқа
арналған
ақпараттық-
оқыту
материалын: темекi шегу жөнiнде,
алкоголь жөнiнде, дененiң артық салмағы
жөнiнде, денешынық-
тыру белсен-
дiлiгi жөнiнде, артериялық гипертония жөнiнде
брошюралар әзiрлеу және басып шығару

Басы-
лымдар
шығару,
көбейту,
өңiрлерге
жiберу

ДСМ
(жинақ-
тау),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2003,
2005 ж.ж.
2006-
2008 ж.ж.
3-4
тоқсан

2003 ж.-
150,0
2005 ж.-
317,0
2006 ж.-
150,0
2007 ж.-
150,0
2008 ж.-
150,0

Республи-
калық
бюджет

2006 ж. -
7872,5
2007 ж.-
8570,4
2008 ж.-
8444,3

Жергілікті
бюджеттер

7.

Халықты салауатты өмiр салтын
қалыптастыру бойынша бағдарлық
сұраудан өткiзу

Бұйрық

ДСМ

2004 жыл
3 тоқсан 

2004 ж.-
150,0

Республи-
калық
бюджет

8.

Бастапқы
медициналық-
санитарлық
көмек
шеңберiнде
салауатты
өмiр салтын
қалыптастыру
жөнiнде
материалдар
дайындау

"СӨС-тiң
өзектi
мәсе-
лелерi,
ауру-
лардың
алдын алу
және ден-
саулықты
нығайту",
"Денсау-
лық"
және т.б.
журнал-
дарында
жариялау

ДСМ
(жинақ-
тау),
МАСМ,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2004 жыл
1, 3
тоқсан
2006 -
2008 ж.ж.
тоқсан
сайын

2004 ж.-
100,0
2006 ж.-
150,0
2007 ж.-
150,0
2008 ж.-
549,0

Республи-
калық
бюджет

2006 ж.-
2372,5
2007 ж.-
2717,7
2008 ж.-
2783,5

Жергілікті
бюджеттер

9.

Алматы қаласының үлгiсi бойынша
алдын алу жұмысына кiрiсу тиiмдiлiгiн
бағалау және
мониторингiн өткiзу

Бұйрық

ДСМ

2003 жыл
3-4
тоқсан

2003 ж.-
150,0

Республи-
калық
бюджет

  

ДДҰ-ның
"Ауруханалар - салауатты өмiр салты
үшiн" жобасы

  

  

  

  

  

10.

ДДҰ-ның
"Ауруханалар
- салауатты
өмiр салты
үшiн" жобасының
желiсiн
кеңейту

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2003 -
2005 ж.ж.
2006-
2008 ж.ж.
тоқсан
сайын

2003 ж.-
150,0
2004 ж.-
250,0
2005 ж.-
330,0
2006 ж.-
250,0
2007 ж.-
300,0
2008 ж. -
749,0

Республи-
калық
бюджет

2006 ж.
- 2937,1 2007 ж.
- 3109,0 2008 ж.
- 3186,4

Жергілікті
бюджеттер

11.

ДДҰ-ның "Ауруханалар - салауатты өмiр салты
үшiн" жобасы
тиiмдiлiгi-
нiң мониторингi

Бұйрық

ДСМ

2005 жыл
3 тоқсан

2005 ж.-
350,0

Республи-
калық
бюджет

12.

Жобаның аймақтық үйлестiру-
шiлерi үшiн
дағдылар қалыптастыру семинар-
тренингiн өткiзу

Бұйрық

ДСМ

2003 жыл
1 тоқсан

2003 ж.-
150,0

Республи-
калық
бюджет

13.

Аурухана-
лардың
қызметкер-
лерi арасында
ДДҰ-ның
"Ауруханалар - салауатты өмiр салты
үшiн" жобасы
бойынша СӨСҚ
мәселелерiне қатысты бiлiм және
дағдылар деңгейiн бiлу үшiн әлеуметтiк
зерттеу өткiзу, өткiзiлген зерттеудi талдау

Бұйрық

ДСМ

2003,
2004 ж.ж.
3-тоқсан

2003 ж.-
150,0
2004 ж.-
50,0

Республи-
калық
бюджет

14.

БАҚ басылым-
дарында
ДДҰ-ның жобасы
бойынша
жылына 2 рет
жарияланатын
мақалалар үшiн
материалдар
дайындау

  

ДСМ
(жинақ-
тау),
МАСМ,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2003,
2005 ж.ж.
1, 3-тоқ-
сан
2006-
2008 ж.ж.
1, 3-тоқ-
сан

2003 ж.-
150,0
2005 ж. -
200,0
2006 ж.-
100,0
2007 ж.-
150,0
2008 ж.-
599,0

Республи-
калық
бюджет

2006 ж. - 1567,4 2007 ж.
- 1439,0 2008 ж.
- 1442,7

Жергілікті
бюджеттер

15.

ДДҰ-ның "Ауруханалар - салауатты өмiр салты
үшiн" жобасы
бойынша
әдiстемелiк ұсыныстарды әзiрлеу

Басып
шығару,
көбейту,
аймақтар-
ға жiберу

ДСМ

2004 жыл
3 тоқсан

2004 ж.-
100,0

Республи-
калық
бюджет

16.

Денсаулық
сақтаудың
бастауыш
ұйымдарында
"БМСК салау-
атты өмiр
салты үшiн"
республи-
калық конкурсын
өткiзу

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2003 жыл
2006,
2008 ж.ж.
4-тоқсан

2003 ж.-
150,0
2006 ж.-
150,0
2008 ж.-
599,0

Республи-
калық
бюджет

2006 ж.-
2656,8
2007 ж.-
2842,7
2008 ж.-
2979,5

Жергілікті
бюджеттер

17.

Негiзгi әлеуметтiк маңызы бар
аурулардың алдын алу және салауатты
өмiр салтын қалыптастыру бойынша
шараларды жетiлдiру

Ауру-
лардың
алдың
алудың
хатта-
малары
(стан-
дарттары)

ДСМ
(жинақ-
тау),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2006-
2008 ж.ж.
3-4
тоқсан

2006 ж.-
100,0
2007 ж.-
500,1
2008 ж.-
200,0

Республи-
калық
бюджет

2006 ж.-
6191,6
2007 ж.-
6187,7
2008 ж.-
6161,3

Жергілікті
бюджеттер

18.

Дерттердiң скрининг бағдарлама-
сын жетiлдiру
және кеңейту

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2006-
2008 ж.ж.
2-3
тоқсан

2006 ж.-
100,0
2007 ж.-
500,1
2008 ж. -
599,0

Республи-
калық
бюджет

2006 ж.-
5598,8
2007 ж.-
5919,2
2008 ж.-
6344,9

Жергілікті бюджеттер

19.

Созылмалы
инфекциялық
емес аурулардың
(жүрек қан
тамыр аурулары,
қант диабетi,
демiкпе,
онкологиялық
аурулар)
алдын алу
бойынша
шаралар
қабылдау

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2006 -
2008 ж.ж.
1 тоқсан

Бөлінген
қаражат-
тардың
шегінде

Республи-
калық
бюджет

2006 ж.-
4395,1
2007 ж.-
3515,7
2008 ж.-
3368,2

Жергілікті бюджеттер

20.

Жарақаттану,
күйiктер мен
қаза жағдай-
ларының
алдын алу
бойынша шара
қабылдау

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2006 -
2008 ж.ж.
1 тоқсан

Бөлінген
қаражат-
тардың
шегінде

Республи-
калық
бюджет

2006 ж.-
2891,7
2007 ж.-
2107,8
2008 ж.-
2201,2

Жергілікті бюджеттер

21.

Созылмалы
инфекциялық
емес аурулардың, жарақаттану, күйiктер мен
қаза жағдай-
ларының алдын алу бойынша
әдiстемелiк
ұсынымдар,
акпараттық-
оқыту мате-
риалдарын
(буклеттер,
жаднамалар,
лифлеттер
және басқа)
әзiрлеу,
басып шығару
көбейту

Басып
шығару,
көбейту,
өңiрлерге
жiберу

ДСМ
(жинақ-
тау),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2006-
2008 ж.ж.
3-4
тоқсан

2006 ж.-
550,0
2007 ж. -
750,0
2008 ж. -
500,0

Республи-
калық
бюджет

2006 ж.-
6115,5
2007 ж. -
7908,7
2008 ж.-
8206,7

Жергілікті бюджеттер

22.

ДДҰ-ның "Салауатты ауыл" жобасы
желiсiн кеңейту

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2006 -
2008 ж.ж.
4 тоқсан

2006 ж. -
250,0
2007 ж.-
600,1
2008 ж.-
250,0

Республи-
калық
бюджет

2006 ж.-
1708,8
2007 ж.-
1832,3
2008 ж.-
1698,3

Жергілікті бюджеттер

23.

"Салауатты
ауыл" респуб-
ликалық
конкурсын
өткiзу

Бұйрық

ДСМ
(жинақ-
тау),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

2006 -
2008 ж.ж.
4 тоқсан

2006 ж.
- 120,0
2007 ж.
- 550,1
2008 ж.
- 200,0

Республи-
калық
бюджет

2006 ж.
- 2384,4 2007 ж.
- 2469,1 2008 ж.
- 2317,1

Жергілікті бюджеттер

  

Жиыны:

  

  

  

Республи-
калық:
2003 ж.-
31505,0
2004 ж.-
34800,0
2005 ж.-
36000,0
2006-2008
жылдарға
Барлығы:
2006 ж.-
256844,7
2007 ж.-
280812,0
2008 ж.-
296553,1
Олардың
ішінде:
Республи-
калық:
2006 ж.-
88590,0
2007 ж.-
93130,0
2008 ж.-
95907,0
оның
ішінде:
ДСМ
2006 ж.-
44470,0
2007 ж.-
48014,0
2008 ж.-
49735,0
МАСМ
2006 ж.-
44120,0
2007 ж.-
45116,0
2008 ж.-
46172,0
Жергі-
лікті
бюджет-
тер:
2006 ж.-
168254,7
2007 ж.-
187682,0
2008 ж.-
200646,1

  

Источник: http://tengrinews.kz/zakon/kaz/docs?ngr=P990000905...

Отзывы о прфесиональном средстве моментальный педикюр

Отзывы о прфесиональном средстве моментальный педикюр

Комментарии

Имя:*
E-Mail:
Введите код: *
Компьютерные программы при амблиопии купить